دولت دوازدهم - برنامه دولت دوازدهم

برنامه دولت دوازدهم


برنامه دولت دوازدهم


" می‌دانم که از کمبود آرامش خسته شده‌اید. شما مردم ایران می‌خواهید زندگی برای شما آرام و بی‌تنش و جامعه در آرامش باشد، سیاست خارجی آرامش داشته باشد، و آرام و بی‌دغدغه به آینده بنگرید و در کنار فرزندان، نوه‌ها و نسل‌های بعدی زندگی کم‌دغدغه‌ای را تجربه کنید. من برای آن‌که در کنار یکدیگر برای ساختن چنین آینده‌ای تلاش کنیم پا به میدان انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم گذاشته‌ام. "

حسن روحانیدولت دوازدهم - برنامه دولت دوازدهم

«بیانیه اقتصادی دکتر حسن روحانی»

" در این جا اهم برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم را در دو بخش برنامه‌های حمایتی و برنامه‌های توسعه‌ای توضیح خواهم داد. برنامه های حمایتی ناظر به سیاستها و اقداماتی است که بهبود وضعیت گروههایی خاص از جامعه، مانند فقرا، بیکاران، روستاییان و غیره را مد نظر قرار داده و برنامه های توسعه ای رویکردهایی را شامل می شود که افزایش درآمد در کلّ اقتصاد را هدف قرار می دهد. "

حسن روحانی